พระพุทธมหาจักรพรรดิ พระประธานในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

สำรวจ 15 สิงหาคม 2565